Download-2

Bahar Ali Khan
Debarati Das
Madhumita Jana
Nilanjana Pramanik
Pradip Kumar Maity
Priyanka Gayan
Pushpita Bera
Sanchita Mishra
Shaoni Maity
Sonali Maity
Sonali Sahoo
Srijita Manna
Subhrajit Jana
Sucharita Das
Sudipa Gayan
Suparna Giri
Supriti Bhunia
Tarasankar Dey
Aesha Samanta
Anindita Rana
Anushree Maity
Aparna Chowdhuri
Atasi Pramanik
Chandrima Senapati
Debarchan Mondal
Fultusi Maity
Kalpana Sahoo
Milan Acharya
Moumita Giri
Parbati Paria
Patatri Pradhan
Sahajan Mallik
Samiran Guchhait
Santana Maity
Shreyasi Maity
Snehalata Sahoo
Sonali Nayak
Sriparna Mandal
Subhashree Giri
Subhashree Shit
Subhayu Manna
Sumita Maity
Susmita Bera
Susmita Sahoo
Anishree Das
Asis Kanti Manna
Atasi Pahari
Debesh Sasmal
Madhumita Pahari
Manidipa Maity
Nilanjana Das
Priyanka Bar
Rajeswari Das
Rajeswari Das
Saikat Tripathy
Sanchayeeta Bhunia
Sanchita Karan
Sharmistha Maity
Sudip Kumar Das
Bahar Ali Khan
Debarati Das
Madhumita Jana
Nilanjana Pramanik
Pradip Kumar Maity
Priyanka Gayan
Pushpita Bera
Sanchita Mishra
Shaoni Maity
Sonali Maity
Sonali Sahoo
Srijita Manna
Subhrajit Jana
Sucharita Das
Sudipa Gayan
Suparna Giri
Supriti Bhunia
Tarasankar Dey
Aesha Samanta
Anindita Rana
Anushree Maity
Aparna Chowdhuri
Atasi Pramanik
Chandrima Senapati
Debarchan Mondal
Fultusi Maity
Kalpana Sahoo
Milan Acharya
Moumita Giri
Parbati Paria
Patatri Pradhan
Sahajan Mallik
Samiran Guchhait
Santana Maity
Shreyasi Maity
Snehalata Sahoo
Sonali Nayak
Sriparna Mandal
Subhashree Giri
Subhashree Shit
Subhayu Manna
Sumita Maity
Susmita Bera
Susmita Sahoo
Anishree Das
Asis Kanti Manna
Atasi Pahari
Debesh Sasmal
Madhumita Pahari
Manidipa Maity
Nilanjana Das
Priyanka Bar
Rajeswari Das
Saikat Tripathy
Sanchayeeta Bhunia
Sanchita Karan
Sharmistha Maity
Sudip Kumar Das
Madhumita Jana
Nilanjana Pramanik
Pradip Kumar Maity
Priyanka Gayan
Pushpita Bera
Sanchita Mishra
Shaoni Maity
Sonali Maity
Sonali Sahoo
Srijita Manna
Subhrajit Jana
Sucharita Das
Sudipa Gayan
Suparna Giri
Supriti Bhunia
Tarasankar Dey
Aesha Samanta
Anindita Rana
Anushree Maity
Aparna Chowdhuri
Atasi Pahari
Atasi Pramanik
Chandrima Senapati
Debarchan Mondal
Fultusi Maity
Kalpana Sahoo
Milan Acharya
Milan Acharya
Moumita Giri
Parbati Paria
Patatri Pradhan
Sahajan Mallik
Samiran Guchhait
Santana Maity
Shreyasi Maity
Snehalata Sahoo
Sonali Nayak
Sriparna Mandal
Subhashree Giri
Subhashree Shit
Subhayu Manna
Sumita Maity
Susmita Bera
Susmita Sahoo
Anishree Das
Asis Kanti Manna
Atasi Pahari
Debesh Sasmal
Madhumita Pahari
Manidipa Maity
Nilanjana Das
Priyanka Bar
Rajeswari Das
Saikat Tripathy
Sanchayeeta Bhunia
Sanchita Karan
Sharmistha Maity
Sudip Kumar Das
Bahar Ali Khan
Debarati Das
Madhumita Jana
Mitali Giri
Nilanjana Pramanik
Pradip Kumar Maity
Priyanka Gayan
Pushpita Bera
Sanchita Mishra
Shaoni Maity
Sonali Maity
Sonali Sahoo
Srijita Manna
Subhrajit Jana
Sucharita Das
Sudipa Gayan
Suparna Giri
Supriti Bhunia
Tarasankar Dey
Aesha Samanta
Anindita Rana
Anushree Maity
Aparna Chowdhuri
Atasi Pramanik
Chandrima Senapati
Debarchan Mondal
Fultusi Maity
Kalpana Sahoo
Milan Acharya
Moumita Giri
Parbati Paria
Patatri Pradhan
Sahajan Mallik
Samiran Guchhait
Santana Maity
Shreyasi Maity
Snehalata Sahoo
Sonali Nayak
Sriparna Mandal
Subhashree Giri
Subhashree Shit
Subhayu Manna
Sumita Maity
Susmita Bera
Susmita Sahoo
Ananya Mahapatra
Anisha Goswami
Anwesha Giri
Arpita Panda
Debasmita Acharya
Dipankar Mondal
Kanika Maity
Mitali Manna
Mousumi Pradhan
Mrinmoy Jana
Paramita Majhi
Priyanka Bag
Purabi Manna
Sarbani Patra
Sarmistha Das
Sarojini Maity
Shovan Manna
Soumita Maity

 

Sreyasi Kamila
Sumana Sahoo
Susrima Sahoo
Sarmistha Das
Susrima Sahoo
Mrinmoy Jana
Mousumi Pradhan
Ananya Mahapatra
Sarojini Maity
Arpita Panda
Debasmita Acharya
Shovan Manna
Sreyasi Kamila
Dipankar Mondal
Kanika Maity
Mitali Manna
Sumana Sahoo
Sarbani Patra
Soumita Maity
Priyanka Bag
Anisha Goswami
Anwesha Giri
Purabi Manna
Paramita Majhi

Asis Kanti Manna

Atasi Pahari

Debesh Sasmal

Madhumita Pahari

Manidipa Maity

Manidipa Maity

Nilanjana Das

Saikat Tripathy

Sanchayeeta Bhunia

Sanchita Karan

Sharmistha Maity

Sudip Kumar Das